Dzieci  5- letnie

Wychowawczyni: mgr Paulina Didyk, mgr Justyna Nawrocka

Pomoc nauczyciela: p. Agnieszka

 

Aby osiągnąć cele wychowania przedszkolnego będziemy  wspomagać rozwój dzieci, doskonalić ich umiejętności, wychowywać i kształcić we wszystkich obszarach podstawy programowej poprzez sytuacje edukacyjne w formie zabawowej i zadaniowej  z wykorzystaniem różnorodnych form i metod pracy oraz środków dydaktycznych.

Będziemy prowadzić  wiele zabaw i zajęć mających na celu integrowanie dzieci, naukę  współdziałania, współodpowiedzialności, doprowadzania zaczętych działań do końca.

Ponadto szczególny nacisk położymy na doskonalenie samoobsługi oraz przestrzeganie ustalonych norm i zasad.

Chcemy nauczyć naszych podopiecznych cierpliwego oczekiwania na swoją kolej, szanowania cudzej pracy, przestrzegania ładu i porządku w sali oraz odpowiedniego zachowania się przy stole.

W pracy z dziećmi chcemy stworzyć warunki do poznania otaczającego świata, wyjaśniania i przeżywania obserwowanych zjawisk. Rozwijane będą zainteresowania pięknem przyrody. Przekazywana wiedza o zdrowym stylu życia, zachowaniach służących i zagrażających zdrowiu. Kształtowane nawyki prozdrowotne oraz zamiłowania do zabaw ruchowych na świeżym powietrzu zgodnego z zasadami bezpieczeństwa.