b_350_250_16777215_0_0_images_2016.2017_ikony_1.png

 

Grupą opiekują się:

mgr Gabriela Czudowska

Angelika Dobrowolska

Małgorzata Zawadzka

Anna Wasilewicz –pomoc wychowawcy

 

Nasza grupa liczy 26 dzieci, w tym 11 dziewczynek i 15 chłopców (w tym 3 pięciolatków).

Aby osiągnąć cele wychowania przedszkolnego będziemy  wspomagać rozwój dzieci,

doskonalić ich umiejętności,wychowywać i kształcić we wszystkich obszarach podstawy

programowej poprzez sytuacjeedukacyjne w formie zabawowej i zadaniowej z wykorzystaniem różnorodnych

form i metod pracy oraz środków dydaktycznych.

Będziemy prowadzić  wiele zabaw i zajęć mających na celu integrowanie dzieci,

naukę  współdziałania, współodpowiedzialności,doprowadzania zaczętych działań do końca.

Ponadto szczególny nacisk położymy na doskonalenie samoobsługi oraz przestrzeganie ustalonych norm i zasad.

Chcemy nauczyć naszych podopiecznych cierpliwego oczekiwania na swoją kolej, szanowania cudzej pracy,

przestrzegania ładu i porządku w sali oraz odpowiedniego zachowania się przy stole.

W pracy z dziećmi chcemy stworzyć warunki do poznania otaczającego świata, wyjaśniania i przeżywania

obserwowanych zjawisk. Rozwijane będą zainteresowania pięknem przyrody. Przekazywana wiedzę o zdrowym stylu życia,

zachowaniach służących i zagrażających zdrowiu. Kształtowane nawyki prozdrowotne oraz zamiłowania

do zabaw ruchowych na świeżym powietrzu zgodnego z zasadami bezpieczeństwa.

Odbywać się też będą  zajęcia poprzez które, kształtowana jest wrażliwość na muzykę, literaturę.