Zespół Edukacyjny Nr 1 im. Jeana de La Fontaine`a

V 686B

 

 

 

Szkolna Świetlica w Zespole Edukacyjnym nr 1 zapewnia uczniomzorganizowaną opiekę wychowawcza,

stwarza warunkido nauki własnej , zabawy i rekreacji.

Zadaniami świetlicy szkolnej w ZE1 jest:

               Organizowanie pomocy w nauce, tworzenie odpowiednich warunków do

nauki własnej , zabawy i rekreacji.

                                   Odkrywanie i rozwijanie zainteresowań i zamiłowań dzieci, wdrażanie do korzystania

z dóbr kultury,rozwijanie wielostronnej aktywności twórczej.

Kształtowanie postaw społecznych w toku kontaktów między uczestnikami zajęć i w

czasie świadomietworzonych sytuacji sprzyjających współdziałaniu, nabywaniu umiejętności koleżeńskiego współżycia

i kierowania sięważnymi dla zbiorowości normami postępowańRozwijanie samodzielności oraz

aktywności społecznej. Zapoznawanie z możliwościami zdrowego i pożytecznego

organizowania czasu wolnego ,przyswajanie dobrych nawyków w tym zakresie.

Wspomaganie rozwoju fizycznego poprzez organizowanie gier i zabaw ruchowych w

pomieszczeniach i na wolnym powietrzu.

Realizując swoje zadania świetlica współpracuje z rodzicami (opiekunami),

nauczycielami wychowanków,specjalistami pracującymi w szkole, placówkami oświatowymi,

wychowawczymi, opiekuńczymi, kulturalnymi i innymi wspomagającymi realizację zadań świetlicy.


    Podczas pobytu w świetlicy wychowankowie uczestniczą w różnorodnych zajęciach.

Są to min.:

  • zajęcia plastyczno – techniczne
  • zajęcia sportowo – rekreacyjne, np.: zabawy na placu zabaw, sali gimnastycznej, zabawy ruchowe w świetlicy;
  • zajęcia ruchowo – umuzykalniające; 
  • zajęcia tematyczne związane z kalendarzem, np.: Dzień Pluszowego Misia, Święta, Dzień Babci i Dziadka, Walentynki;
  • zajęcia czytelnicze (bajki i opowiadania tematyczne dla dzieci);
  • zajęcia relaksacyjne.


    Organizowane są również imprezy okolicznościowe, konkursy i kiermasze prac dzieci: Andrzejki,

                      Dzień Pluszowego Misia, Mikołajki, kiermasz świąteczny, spotkanie wielkanocne, Dzień Dziecka, itp.                                          

Aktywizujemy wychowanków naszej świetlicy do brania udziału w różnych konkursach organizowanych

przez inne szkoły.