Zespół Edukacyjny Nr 1 im. Jeana de La Fontaine`a

Wioletta Kujtkowska – dyrektor Zespołu Edukacyjnego nr 1
Dyrektor w zakresie działalności organizacyjnej w szkole poprzez swoich pracowników realizuje zadania:

 1. Kieruje działalnością Zespołu Edukacyjnego nr 1 i reprezentuje go na zewnątrz.
 2. Pełni nadzór nad całokształtem pracy Zespołu Edukacyjnego nr 1.
 3. Współdziała ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia nauczycieli w organizacji praktyk pedagogicznych.
 4. Jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w ZE1 nauczycieli i pracowników niebędących nauczycielami.
 5. Wykonuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez ZE1.
 6. Współpracuje z Radą Pedagogiczną, rodzicami i samorządem uczniowskim.
 7. Działa jednoosobowo w zakresie zaciągania zobowiązań do kwot określonych w rocznym planie finansowym po uzyskaniu kontrasygnaty głównego księgowego.
 8. Prowadzi zajęcia własne w wymiarze wynikającym z przepisów.
 9. Realizuje zadania związane z awansem zawodowym nauczycieli.
 10. Organizuje i realizuje całokształt prac zgodnie z założeniami Statutu.
 11. Egzekwuje od nauczycieli realizację przydzielonych czynności organizacyjnych, dydaktycznych, wychowawczych i innych związanych z działalnością statutową szkoły.
 12. Ustala zakresy czynności dla pracowników niebędących nauczycielami.
 13. Kieruje całokształtem planowania dydaktyczno-wychowawczej i opiekuńczej pracy szkoły.
 14. Organizuje i przygotowuje posiedzenia Rad Pedagogicznych.
 15. Zapewnia prawidłowy obieg dokumentów oraz właściwe przechowywanie akt i druków ścisłego zarachowania.
 16. Zapewnia prawidłową kontrolę wewnętrzną.
 17. Kształtuje właściwą atmosferę i dyscyplinę pracy.
 18. Monitoruje realizację podstawy programowej w klasach IV-VIII.
 19. Pełni nadzór nad organizacją konkursów w klasach IV-VIII (wewnętrznych i zewnętrznych – w tym przedmiotowych).
 20. Pełni nadzór i kontrolę nauczania indywidualnego i zindywidualizowanej ścieżki kształcenia w ZE1.
 21. Ewidencjonuje i rozlicza godziny ponadwymiarowe nauczycieli klas I-VIII.
 22. Opracowuje i odpowiada za arkusz organizacyjny Zespołu Edukacyjnego nr 1
 23. Przygotowuje angaże dla nauczycieli na kolejny rok pracy.

 

Anna Boniakowska - wicedyrektor Zespołu Edukacyjnego nr 1
Zakres obowiązków na stanowisku wicedyrektor ds. klas IV-VIII

 Na bieżąco:

 1. Sprawowanie nadzoru nad całokształtem pracy nauczycieli klas IV-VIII w Szkole Podstawowej nr 5:
 2. obserwacje zajęć prowadzonych przez nauczycieli - zgodnie z planem nadzoru pedagogicznego,
 3. obserwacje zajęć wychowawczych, uroczystości, spotkań z rodzicami i in.,
 4. analiza i ocena pracy nauczycieli, sporządzanie wniosków o nagrody i odznaczenia,
 5. systematyczna kontrola dyżurów nauczycieli.
 6. Udzielanie pomocy nauczycielom w realizacji ich zadań (interwencje, wspomaganie doraźne, udział w spotkaniach z rodzicami i in.)
 7. Prowadzenie spotkań zespołów nauczycielskich klas IV-VIII.
 8. Egzekwowanie przestrzegania przez pracowników szkoły ustalonego w placówce porządku oraz dbałości o bezpieczeństwo, czystość i estetykę szkoły.
 9. Organizacja i planowanie zastępstw nauczycieli klas IV-VIII.

 

Cyklicznie:

 1. Wspomaganie dyrektora szkoły w zakresie szkolenia członków zespołów nadzorujących i organizacji egzaminu ósmoklasisty. Współdziałanie z Okręgową Komisją Egzaminacyjną w zakresie przygotowania egzaminu klas VIII.
 2. Układanie tygodniowego rozkładu zajęć (planu lekcji).
 3. Opracowanie Szkolnego Zestawu Programów Nauczania.
 4. Opracowanie rocznych planów WDN i sprawozdań z wykorzystanych  środków.
 5. Prowadzenie zajęć własnych, wynikających z przepisów.
 6. Zastępowanie dyrektora w razie jego nieobecności.
 7. Wykonywanie innych zadań, wynikających z przepisów szczegółowych.
 8. Nadzór nad doradztwem zawodowym – opracowanie programu i kontrola realizacji.

 

Wioletta Mącznik - wicedyrektor Zespołu Edukacyjnego nr 1.
Zakres obowiązków na stanowisku wicedyrektor ds. przedszkola i klas I-III

Na bieżąco:

 1. Sprawowanie nadzoru nad całokształtem pracy nauczycieli Miejskiego Przedszkola nr 12 oraz nauczycieli klas I-III w Szkole Podstawowej nr 5 wchodzących w skład Zespołu Edukacyjnego nr 1:
  1. obserwacje zajęć prowadzonych przez nauczycieli - zgodnie z planem nadzoru pedagogicznego,
  2. obserwacje zajęć wychowawczych, uroczystości, spotkań z rodzicami i in.
  3. analiza i ocena pracy nauczycieli, sporządzanie wniosków o nagrody i odznaczenia,
  4. monitorowanie realizacji podstawy programowej MP12 i w klasach I-III,
  5. prowadzenie kontroli oraz bieżących przeglądów dokumentacji nauczycieli (dziennik, arkusze ocen, teczki wychowawców, protokoły zebrań, plany pracy i in.),
  6. systematyczna kontrola dyżurów nauczycieli.
 2. Udzielanie pomocy nauczycielom w realizacji ich zadań (interwencje, wspomaganie doraźne, udział w spotkaniach z rodzicami i in.).
 3. Prowadzenie spotkań zespołów nauczycielskich MP12 oraz klas I-III SP5.
 4. Egzekwowanie przestrzegania przez pracowników przedszkola ustalonego          w placówce porządku oraz dbałości o bezpieczeństwo, czystość i estetykę przedszkola.
 5. Organizacja i planowanie zastępstw nauczycieli przedszkola oraz klas I-III.
 6. Nadzór nad organizacją pracy i funkcjonowaniem świetlicy szkolnej, kontrola dokumentacji świetlicy.
 7. Nadzór nad organizacją zajęć wyrównawczych i zajęć rozwijających zainteresowania uczniów (kółek), kontrola dokumentacji tych zajęć.

Cyklicznie:

 1. Koordynowanie organizacją badania kompetencji uczniów klas trzecich (przebieg, sprawdzanie prac, analiza wyników, wnioski, prezentacja sprawozdania na radzie pedagogicznej).
 2. Nadzór nad organizacją konkursów w klasach I-III (wewnętrznych i zewnętrznych).
 3. Koordynowanie realizacji Zielonogórskiego Programu Wyrównywania Szans Edukacyjnych, kontrola dokumentacji programu.
 4. Koordynowanie rekrutacją do Miejskiego Przedszkola nr 12 i do Szkoły Podstawowej nr 5. Obsługa systemu „Nabór”.
 5. Nadzór nad wydrukiem świadectw, zamówieniami dyplomów, podziękowań, itp.
 6. Ewidencjonowanie i rozliczanie godzin ponadwymiarowych nauczycieli MP12.
 7. Prowadzenie zajęć własnych wynikających z przepisów.
 8. Zastępowanie dyrektora w razie jego nieobecności.
 9. Wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów szczegółowych.

 

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został uwtorzony. czwartek, 20 luty 2020 13:39 MojaSzkola.net
Artykuł został zmieniony. czwartek, 20 luty 2020 13:39 MojaSzkola.net
Artykuł został zmieniony. czwartek, 08 październik 2020 12:27 MojaSzkola.net
Artykuł został zmieniony. środa, 13 październik 2021 15:13 MojaSzkola.net