Zespół Edukacyjny Nr 1 im. Jeana de La Fontaine`a

Katarzyna Dudzic - dyrektor Zespołu Edukacyjnego nr 1
Dyrektor w zakresie działalności organizacyjnej w szkole poprzez swoich pracowników realizuje zadania:

 1. Kieruje działalnością Zespołu Edukacyjnego nr 1 i reprezentuje go na zewnątrz.
 2. Pełni nadzór nad całokształtem pracy Zespołu Edukacyjnego nr 1.
 3. Współdziała ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia nauczycieli w organizacji praktyk pedagogicznych.
 4. Jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w ZE1 nauczycieli i pracowników niebędących nauczycielami.
 5. Wykonuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez ZE1.
 6. Współpracuje z Radą Pedagogiczną, rodzicami i samorządem uczniowskim.
 7. Działa jednoosobowo w zakresie zaciągania zobowiązań do kwot określonych w rocznym planie finansowym po uzyskaniu kontrasygnaty głównego księgowego.
 8. Prowadzi zajęcia własne w wymiarze wynikającym z przepisów.
 9. Realizuje zadania związane z awansem zawodowym nauczycieli.
 10. Organizuje i realizuje całokształt prac zgodnie z założeniami Statutu.
 11. Egzekwuje od nauczycieli realizację przydzielonych czynności organizacyjnych, dydaktycznych, wychowawczych i innych związanych z działalnością statutową szkoły.
 12. Ustala zakresy czynności dla pracowników niebędących nauczycielami.
 13. Kieruje całokształtem planowania dydaktyczno-wychowawczej i opiekuńczej pracy szkoły.
 14. Organizuje i przygotowuje posiedzenia Rad Pedagogicznych.
 15. Zapewnia prawidłowy obieg dokumentów oraz właściwe przechowywanie akt  i druków ścisłego zarachowania.
 16. Zapewnia prawidłową kontrolę wewnętrzną.
 17. Kształtuje właściwą atmosferę i dyscyplinę pracy.

 

Wioletta Kujtkowska - wicedyrektor Zespołu Edukacyjnego nr 1
Zakres obowiązków na stanowisku wicedyrektor ds. klas IV-VIII

 Na bieżąco:

 1. Sprawowanie nadzoru nad całokształtem pracy nauczycieli klas IV-VIII w Szkole Podstawowej nr 5:
 2. obserwacje zajęć prowadzonych przez nauczycieli - zgodnie z planem nadzoru pedagogicznego,
 3. obserwacje zajęć wychowawczych, uroczystości, spotkań z rodzicami i in.,
 4. analiza i ocena pracy nauczycieli, sporządzanie wniosków o nagrody      i odznaczenia,
 5. monitorowanie realizacji podstawy programowej w klasach IV-VIII,
 6. prowadzenie kontroli oraz bieżących przeglądów dokumentacji nauczycieli (dziennik, arkusze ocen, teczki wychowawców, protokoły zebrań, plany pracy i in.),
 7. systematyczna kontrola dyżurów nauczycieli.
 8. Udzielanie pomocy nauczycielom w realizacji ich zadań (interwencje, wspomaganie doraźne, udział w spotkaniach z rodzicami i in.)
 9. Prowadzenie spotkań zespołów nauczycielskich klas IV-VIII.
 10. Egzekwowanie przestrzegania przez pracowników szkoły ustalonego w placówce porządku oraz dbałości o bezpieczeństwo, czystość i estetykę szkoły.
 11. Organizacja i planowanie zastępstw nauczycieli klas IV-VIII.

 

Cyklicznie:

 1. 1. Wspomaganie dyrektora szkoły w zakresie szkolenia członków zespołów nadzorujących i organizacji egzaminu ósmoklasisty. Współdziałanie z Okręgową Komisją Egzaminacyjną w zakresie przygotowania egzaminu klas VIII.
 2. 2. Nadzór nad organizacją konkursów w klasach IV-VIII (wewnętrznych i zewnętrznych – w tym przedmiotowych).
 3. 3. Nadzór i kontrola nauczania indywidualnego i zindywidualizowanej ścieżki kształcenia w ZE1.
 4. Ewidencjonowanie i rozliczanie godzin ponadwymiarowych nauczycieli klas I-VIII.
 5. .Opracowanie i odpowiedzialność za arkusz organizacyjny Zespołu Edukacyjnego nr 1.
 1. Układanie tygodniowego rozkładu zajęć (planu lekcji).
 2. Opracowanie Szkolnego Zestawu Programów Nauczania.
 3. Przygotowanie angaży dla nauczycieli na kolejny rok pracy.
 4. Opracowanie rocznych planów WDN i sprawozdań z wykorzystanych środków.
 5. Prowadzenie zajęć własnych, wynikających z przepisów.
 6. Zastępowanie dyrektora w razie jego nieobecności.
 7. Wykonywanie innych zadań, wynikających z przepisów szczegółowych.
 8. Nadzór nad doradztwem zawodowym – opracowanie programu i kontrola realizacji.


Wioletta Mącznik - wicedyrektor Zespołu Edukacyjnego nr 1.
Zakres obowiązków na stanowisku wicedyrektor ds. przedszkola i klas I-III

Na bieżąco:

 1. Sprawowanie nadzoru nad całokształtem pracy nauczycieli Miejskiego Przedszkola nr 12 oraz nauczycieli klas I-III w Szkole Podstawowej nr 5 wchodzących w skład Zespołu Edukacyjnego nr 1:
 2. obserwacje zajęć prowadzonych przez nauczycieli - zgodnie z planem nadzoru pedagogicznego,
 3. obserwacje zajęć wychowawczych, uroczystości, spotkań z rodzicami i in.
 4. analiza i ocena pracy nauczycieli, sporządzanie wniosków o nagrody i odznaczenia,
 5. monitorowanie realizacji podstawy programowej MP12 i w klasach I-III,
 6. prowadzenie kontroli oraz bieżących przeglądów dokumentacji nauczycieli (dziennik, arkusze ocen, teczki wychowawców, protokoły zebrań, plany pracy i in.),
 7. systematyczna kontrola dyżurów nauczycieli.
 8. Udzielanie pomocy nauczycielom w realizacji ich zadań (interwencje, wspomaganie doraźne, udział w spotkaniach z rodzicami i in.).
 9. Prowadzenie spotkań zespołów nauczycielskich MP12 oraz klas I-III SP5.
 10. Egzekwowanie przestrzegania przez pracowników przedszkola ustalonego w placówce porządku oraz dbałości o bezpieczeństwo, czystość i estetykę przedszkola.
 11. Organizacja i planowanie zastępstw nauczycieli przedszkola oraz klas I-III.
 12. Nadzór nad organizacją pracy i funkcjonowaniem świetlicy szkolnej, kontrola dokumentacji świetlicy.
 13. Nadzór nad organizacją zajęć wyrównawczych i zajęć rozwijających zainteresowania uczniów (kółek), kontrola dokumentacji tych zajęć.


Cyklicznie:

 1. Koordynowanie organizacją badania kompetencji uczniów klas trzecich (przebieg, sprawdzanie prac, analiza wyników, wnioski, prezentacja sprawozdania na radzie pedagogicznej).
 2. Nadzór nad organizacją konkursów w klasach I-III (wewnętrznych i zewnętrznych).
 3. Koordynowanie realizacji Zielonogórskiego Programu Wyrównywania Szans Edukacyjnych, kontrola dokumentacji programu.
 4. Koordynowanie rekrutacją do Miejskiego Przedszkola nr 12 i do Szkoły Podstawowej nr 5. Obsługa systemu „Nabór”.
 5. Nadzór nad wydrukiem świadectw, zamówieniami dyplomów, podziękowań, itp.
 6. Ewidencjonowanie i rozliczanie godzin ponadwymiarowych nauczycieli MP12.
 7. Prowadzenie zajęć własnych wynikających z przepisów.
 8. Zastępowanie dyrektora w razie jego nieobecności.
 9. Wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów szczegółowych.


Urszula Makowska - główna księgowa
Zakres obowiązków na stanowisku główny księgowy:

 1. Prowadzenie rachunkowości szkoły zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 2. Prowadzenie operacji gospodarczych, sporządzanie kalkulacji kosztów wykonywanych zadań oraz sprawozdawczości finansowej.
 3. Koordynowanie i nadzorowanie pracy księgowości.
 4. Dysponowanie środkami pieniężnymi zgodnie z przepisami dotyczącymi zasad wykonywana budżetu oraz innymi będącymi w dyspozycji szkoły.
 5. Sporządzanie planów i sprawozdań z wykonania budżetu.
 6. Przestrzeganie dyscypliny budżetowej oraz zapobieganie nadużyciom i niegospodarności poprzez sprawowanie kontroli wewnętrznej.
 7. Sprawowanie nadzoru nad inwentaryzacją środków trwałych, sprzętu szkolnego oraz rozliczanie inwentaryzacji.
 8. Współpraca z wicedyrektorami (arkusz organizacyjny, realizacja budżetu w zakresie płac).
 9. Współpraca z sekretariatem (sprawy związane z prowadzeniem kasy szkolnej i rozliczeń).
 10. Sporządzanie rejestrów zamówień publicznych i sprawozdań, pełnienie nadzoru nad prawidłowością podejmowanych działań w zakresie zamówień publicznych z regulaminem zamówień publicznych obowiązujących w ZE 1.
 11. Wprowadzanie danych do Systemu Informacji Oświatowej z zakresu finansów.
 12. Sporządzanie sprawozdań statystycznych z zakresu księgowości i środków trwałych.
 13. Sporządzanie faktur sprzedaży i deklaracji podatkowych (podatek VAT i podatek od nieruchomości), prowadzenie rejestrów VAT.
 14. Wykonywanie innych zadań zleconych przez dyrektora szkoły.

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został uwtorzony. czwartek, 20 luty 2020 13:39 MojaSzkola.net
Artykuł został zmieniony. czwartek, 20 luty 2020 13:39 MojaSzkola.net